O projekcie

ADAM.PL - Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej

Creation of a professional e-learning platform for teaching Polish as a foreign language; International project with university partners from China, France and Ukraine.

Nr projektu: PJP_PJP_2020_1_00005

Projekt ADAM.PL Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu stanowi odpowiedź na potrzebę innowacyjnego podejścia do promocji polskiej lingwokultury na świecie, optymalnie łącząc wyjątkowy potencjał poznańskiej polonistyki z najważniejszymi obszarami działań polonistów zagranicznych.

ADAM.PL podzielony jest na trzy częściowo niezależne filary odpowiadające trzem odmiennym obszarom zainteresowania glottodydaktyki polonistycznej. Pierwszym jest rodzima przestrzeń etnokulturowa, czyli nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury w krajach słowiańskojęzycznych. Drugim, przestrzeń szerzej rozumianej kultury europejskiej (euroatlantyckiej). Trzeci filar wyznacza natomiast obszar dalekowschodni. Strategicznymi partnerami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu były trzy silne ośrodki zagraniczne prowadzące kształcenie polonistyczne – Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych (Chiny), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina) oraz Uniwersytet Strasburski (Francja).

Efektem intensywnej współpracy jest sygnowany przez partnerów projektu bank profesjonalnych materiałów glottodydaktycznych o z różnicowanym profilu (autorskie zadania, wykłady video, nagrania itd.). Pomoce dydaktyczne opracowane przez zespół projektowy udostępniane są osobom uczącym się oraz lektorom języka polskiego jako obcego na zasadach OA.

Projekt finansowany był ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.