Staże Uniwersytetu Jutra

Studenci II i III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia mogą skorzystać z oferty płatnych staży, organizowanych w ramach projektu pn.: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17.

Chęć udziału w programie należy zadeklarować najpóźniej do 31 marca za pomocą formularza: https://forms.office.com/e/Aeq1nbUsfe

Liczba miejsc dla studentów WFPiK: 35. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które już zadeklarowały chęć udziału po spotkaniu informacyjnym 22 marca nie muszą tego robić ponownie.

Staż należy zrealizować do 30 września 2023. W trakcie stażu należy zrealizować minimum 120 godzin, maksymalnie 480 godzin (minimum 20 h tygodniowo). Staż może trwać maksymalnie 3 miesiące.

Student/-ka samodzielnie wybiera podmiot, w którym odbędzie staż. Student/-ka nie może pozostawać z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej, nie może być właścicielem Podmiotu oraz pozostawać z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

Staże mogą być realizowane w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, wówczas należy jednak przygotować również dokumentację wymaganą do rozliczenia praktyk (szczegóły dostępne są tutaj).

Szczegółowe zasady odbywania i rozliczania staży znajdują się w regulaminie poniżej.

Regulamin programu stażowego

RegulaminObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin (458.4 KB)

Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem stażu

Zalacznik-nr-1-wzor-Program-stazu_2023.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-1-wzor-Program-stazu_2023.docx (163.4 KB)
Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-jego-danych-osobowych_2023.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-jego-danych-osobowych_2023.docx (164.4 KB)
Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych_2023.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych_2023.docx (164.7 KB)
Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-o-braku-powiazan-z-podmiotem-przyjmujacym-na-staz_2023.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-o-braku-powiazan-z-podmiotem-przyjmujacym-na-staz_2023.docx (161.3 KB)
UJ-ZAl.-5-UMOWA-STAŻOWA-popr.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX UJ-ZAl.-5-UMOWA-STAŻOWA-popr.docx (186.9 KB)

Dokumenty wymagane w trakcie trwania stażu

Zalacznik-nr-2-wzor-Karta-szkolenia-wstepnego-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-2-wzor-Karta-szkolenia-wstepnego-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.docx (163.5 KB)
Zalacznik-nr-3-wzor-Dziennik-stazu.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-3-wzor-Dziennik-stazu.docx (163.3 KB)
Zalacznik-nr-6-Podanie-o-zwrot-kosztow.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-6-Podanie-o-zwrot-kosztow.docx (162.0 KB)
Zalacznik-nr-6-wzor-Oswiadczenie-opiekuna-stazu-w-Podmiocie-przyjmujacym-na-staz.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-6-wzor-Oswiadczenie-opiekuna-stazu-w-Podmiocie-przyjmujacym-na-staz.docx (161.0 KB)

Dokumenty wymagane po zakończeniu stażu

Zalacznik-nr-4-wzor-Raport-koncowy-stazu.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-4-wzor-Raport-koncowy-stazu.docx (163.4 KB)
Zalacznik-nr-5-wzor-Zaswiadczenie-odbycia-stazu.docxObowiązującyMaja Maćkowiak-Kruczek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-5-wzor-Zaswiadczenie-odbycia-stazu.docx (161.4 KB)

Projekt pn.: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Osi Priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wydziałowa Koordynatorka programu stażowego

mgr

Inga Rzysko

Przyjmowanie dokumentów w pokoju 60 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.