Data publikacji w serwisie:

Nagroda w konkursie CLARIN-PL dla dwóch pracowniczek Biura Obsługi WFPiK

Z radością informujemy, że projekt pt. Spojrzenia równoległe: Julia Hartwig, Leopold Tyrmand - feministyczno-maskulinistyczne studium porównawcze (perspektywa językoznawstwa komputerowego), przygotowany przez mgr Natalię Łozińską i dr Martę Witkowską, otrzymał III nagrodę w konkursie konsorcjum naukowego CLARIN-PL dla doktorantów i młodych naukowców na najlepszą pracę badawczą wykorzystującą infrastrukturę CLARIN.

Autorki pracują w naszym Biurze Obsługi Wydziału, w punkcie konsultacji grantowych. Mgr Natalia Łozińska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM, a dysertację przygotowuje pod opieką prof. UAM dr hab. Krystyny Pieniążek-Marković, zaś dr Marta Witkowska w 2021 roku obroniła pracę doktorską pt. Analiza warsztatu pisarskiego Julii Hartwig metodami lingwistyki komputerowej, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Vetulaniego (promotor główny, Wydział Matematyki i Informatyki UAM) i prof. UAM dr. hab. Marcina Telickiego (promotor pomocniczy, WFPiK).

Konsorcjum naukowe CLARIN-PL zajmuje się tworzeniem infrastruktury naukowo-technologicznej udostępniającej zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

Serdecznie gratulujemy!