Staże

Aplikuj o staż programu Erasmus+!

Możesz odbyć praktykę zawodową w wybranej firmie unijnej Europy! Biuro tłumaczeń? Agencja turystyczna? Instytucje kultury? Festiwale artystyczne? Redakcja? Wydawnictwo?
Przemyśl, jak widzisz swoją przyszłość zawodową i poszukaj instytucji, która umożliwi Ci zdobycie doświadczenia.

Rekrutacja: na podstawie złożonej dokumentacji (obowiązuje kolejność zgłoszeń), wymagany jest jedynie Learning Agreement for traineeships (do pobrania).
Dokument powinien być wypełniony (w części Before the mobility), podpisany i opatrzony pieczęcią instytucji.
Termin: 3 – 28 kwietnia 2024 r.
Czas realizacji stażu: do końca września 2025 r.
Czas trwania stażu: 2-3 miesiące
Kontakt: wydziałowy koordynator programów mobilnościowych dr Justyna Wciórka: justw@amu.edu.pl

GDZIE MOŻNA ODBYWAĆ PRAKTYKI?

Praktyki można odbywać w zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwie, firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach (muzea, biblioteki, szpitale, urzędy, kancelarie adwokackie itp.).

Nie można odbyć praktyk:
- w instytucjach unijnych,
- w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami,
- sponsorowanych przez RP (konsulat, ambasada RP).

Instytucja, w której student będzie odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus (poza Szwajcarią).

OKRES TRWANIA I WARUNKI

Okres trwania praktyki to min. 2 miesiące, max. 3 miesiące – w ramach jednego, tego samego, roku akademickiego, w terminie od 1 lipca do 30 września roku następnego.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Można ją odbyć w ramach praktyki obowiązkowej lub nieobowiązkowej, umożliwiającej zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności.

Zaliczenie praktyki obowiązkowej następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu.

W przypadku praktyki nieobowiązkowej może być konieczne uzyskanie zgody Dziekana Wydziału na wyjazd. Praktyka nieobowiązkowa zostaje wpisana do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowe osiągnięcia studenta.

Wskazane jest, aby student samodzielnie znalazł pracodawcę zagranicznego, pragnącego zatrudnić go na praktykę.

Każdy student lub doktorant może wyjechać na staż w ramach programu Erasmus. Wcześniejszy udział w programie Erasmus nie dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazd na praktykę.

UWAGA! Nie jest możliwy jednoczesny wyjazd na studia i na staż w ramach programu Erasmus!

W ramach programu Erasmus+  student ma do dyspozycji 12 miesięcy mobilnościowych, czyli kapitał wyjazdowy, realizowany na każdym etapie studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia, praktyka zawodowa) oraz liczby wyjazdów (jednokrotny wyjazd, wielokrotne, krótsze wyjazdy).

Do korzystania z praktyk są uprawnieni recent graduates, czyli absolwenci, którzy zakończą pobyt stażowy przed upływem 12 miesięcy od daty ukończenia studiów. Absolwent może wykorzystać 12 miesięcy kapitały wyjazdowego, aplikując o staż w swoim macierzystym Wydziale na ostatnim roku studiów. Wyjazd wlicza się wówczas do kapitału przypisanego określonemu cyklowi studiów.

Niewykorzystane w danym cyklu studiów miesiące mobilnościowe nie są przenoszone na kolejny etap studiów.

FINANSOWANIE

Zakwalifikowany student otrzymuje finansowanie z funduszy europejskich, mające pokryć koszt podróży i co najmniej część kosztów utrzymania.
Stawki stypendialne ustala uczelnia macierzysta według kryteriów ustalonych przez Agencję Narodową programu Erasmus.

DOKUMENTY I FORMALNOŚCI
  • Umowa dotycząca wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.
  • Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.
PRZEDŁUŻENIE I SKRÓCENIE POBYTU

Istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. „siły wyższej” (zdarzenia losowe, choroba).

Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i swojej uczelni, uzgodnić „Porozumienie o programie praktyki” na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy z uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą.

Wydziałowa koordynatorka programu Erasmus+

dr

Justyna Wciórka

pokój 53, godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 9:00-14:00