Czasopisma naukowe

Bohemistyka

Czasopismo poświęcone problemom języka i literatury czeskiej

Czym ma być „Bohemistyka”? Przede wszystkim pełną i rzetelną informacją oraz skuteczną pomocą dla wszystkich bohemistów w pierwszym rzędzie w Polsce. W tym celu ma to być organ wymiany myśli, wątpliwości, a także zdobytych doświadczeń, organ, który będzie zapoznawał odbiorcę z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami etc., możliwie najlepszą formą przekazu informacji i myśli bohemistycznej. Z tego względu wzorem dla „Bohemistyki” stały się takie pisma, jak „Naše řeč”, „Česká literatura” i „Český jazyk a literatura”, od których przejęto również strukturę pisma i jego format.

redaktor naczelny: prof. dr hab. Mieczysław Balowski

kontakt: bohemistyka@amu.edu.pl

strona internetowa: www.bohemistyka.pl


Forum Poetyki

Dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki.

Zadaniem pisma jest systematyczna i wieloaspektowa refleksja nad przekształceniami poetologii wynikającymi ze zmian w naukach filologicznych oraz humanistycznych. W każdym z tematycznych numerów „Forum Poetyki” pojawiają się artykuły w stałych działach. W głównym dziale teorii formułowane są ogólne perspektywy widzenia spraw poetyki dzisiaj. Dział przekładów ma za zadanie rozwinięcie wiedzy o najnowszych koncepcjach poetologicznych za granicą. Ważna część o nazwie „Słownik Poetologiczny” zawiera artykuły na temat znanych zagadnień ujętych ze współczesnej perspektywy oraz wypowiedzi dotyczące problemów nieobecnych w dotychczasowych dykcjonariuszach. Coraz bardziej doniosłe znaczenie praktyk niezbędnych dla wytwarzania wiedzy przyczyniło się do stworzenia działu interpretacji i ćwiczeń, w których pewne formuły poetyki powstają w trakcie pracy analitycznej. Obok niezbędnego przeglądu oraz recenzji aktualnych prac z szeroko rozumianej poetyki proponujemy również dział „Archiwum”, w którym przypominane są nieco lub całkowicie zapomniane koncepcje poetologiczne, gdyż ich zdolności inspirujące dla współczesnej myśli humanistycznej warto poddawać sprawdzeniom.

redaktor naczelny: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

kontakt: fp@amu.edu.pl

strona internetowa: www.fp.amu.edu.pl


Gwary Dziś

Czasopismo poświęcone dialektologii słowiańskiej

Rocznik wydawany przez zespół Pracowni Dialektologicznej UAM. Publikuje prace szczegółowe, teoretyczne i materiałowe w duchu tradycyjnych, jak i nowych teorii. Tematyczny zakres obejmuje współczesną i historyczną dialektologię oraz ich pogranicza. Czasopismo zdobyło sobie pozycję w środowisku slawistycznym; publikują tu badacze m.in. z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Akceptujemy prace we wszystkich językach słowiańskich i językach kongresowych.

redaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Sierociuk

kontakt: dr hab. Błażej Osowski, blazej.osowski@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/gd


Images

The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

Podstawowym celem „Images” jest publikacja i upowszechnianie badań dotyczących kultury audiowizualnej: filmu, telewizji, nowych mediów, sztuk performatywnych, teatru, fotografii oraz ich styku z innymi dziedzinami kultury i sztuki, a także z rzeczywistością społeczną. Publikujemy teksty nadesłane tak przez badaczy polskich, jaki i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem autorów z Europy Środkowej. Akceptujemy artykuły w języku polskim i angielskim, ale dopuszczamy także niemiecki i francuski.

redaktor naczelny: dr hab. Andrzej Szpulak, prof. UAM

kontakt: dr Joanna Pigulak, joanna.pigulak@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/i/index


Polonistyka. Innowacje

Półrocznik podejmujący problemy z zakresu dydaktyki szkolnej i akademickiej

Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w projektowaniu procesu kształcenia; łączy refleksję nad współczesną oraz dawną dydaktyką szkolną i akademicką.

redaktor naczelna: prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

kontakt: prof. dr hab. Krzysztof Koc, kocyk@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/index


Porównania

Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym.

Czasopismo „Porównania” ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem, teatrem, muzyką, a także prace porównawcze w zakresie historii, studiów postkolonialnych, gender, pedagogiki, prawa, nowoczesnych mediów oraz związków pomiędzy humanistyką a dziedzinami przyrodoznawczymi. W „Porównaniach” ukazują się również studia polemiczne, recenzje, przeglądy prac o charakterze porównawczym oraz listy książek nadesłanych.

redaktor naczelna: dr Emilia Kledzik

kontakt: emilka@amu.edu.pl

strona internetowa: www.porownania.amu.edu.pl


Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Półrocznik będący płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli naukowej w zakresie najważniejszych aspektów lingwistyki diachronicznej i synchronicznej

W każdym numerze staramy się harmonijnie łączyć różne punkty widzenia, odmienne metodologie i nowoczesne perspektywy badawcze. Publikujemy zarówno teksty zawierające poglądy tradycyjne, jak też autorów formułujących ryzykowne hipotezy. Komponując poszczególne numery, respektujemy zasadę dynamicznej równowagi między rozważaniami teoretycznymi i konstruowaniem odkrywczych generalizacji z jednej strony a wartościami dokumentacyjno-materiałowymi i pragmatycznymi z drugiej. Dzięki takim założeniom czasopismo pozytywnie waloryzuje dokonania językoznawstwa jako dziedziny zdolnej do analizy, interpretacji i oceny skomplikowanych problemów współczesności.

redaktor naczelna: dr hab. Małgorzata Rybka, prof. UAM

kontakt: grybka@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/index


Poznańskie Studia Polonistyczne - Seria Językoznawcza

Półrocznik poświęcony polszczyźnie historycznej i współczesnej, historii dyscypliny oraz zagadnieniom slawistycznym

„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. Celem Serii Językoznawczej jest publikowanie rozpraw naukowych i recenzji prac naukowych dotyczących językoznawstwa, szczególnie polonistycznego. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, lecz gromadzą je również biblioteki ze wszystkich kontynentów. Kolejne numery ukazują się w cyklu półrocznym: pierwszy w czerwcu, drugi w grudniu.

redaktor naczelny: dr hab. Tomasz Lisowski, prof. UAM

kontakt: dr Paulina Michalska-Górecka, p.michal@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj


Poznańskie Studia Polonistyczne - Seria Literaturoznawcza

Półrocznik podejmujący aktualne problemy z zakresu historii oraz teorii literatury

Pismo ukazuje się w Poznaniu i jest redagowane przez badaczy związanych z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Każdego roku ukazują się dwa numery pisma (pierwszy w czerwcu – materiały do tego numeru zbierane są do końca lutego każdego roku; drugi w grudniu – materiały do tego numeru zbierane są do końca września każdego roku). Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące prezentacją warsztatu filologicznego. Równie ważna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle recenzje książek naukowych, ile raczej wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury jest nie do przecenienia. Z kolei część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazuje warsztat literaturoznawczy oraz przybliża wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

redaktor naczelny: dr hab. Piotr Śniedziewski, prof. UAM

kontakt: psp@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/index


Poznańskie Studia Slawistyczne

Czasopismo poświęcone efektom najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych

W czasopiśmie zamieszczamy oryginalne i wcześniej niepublikowane prace dotyczące całej Słowiańszczyzny: południowej, zachodniej i wschodniej. Każdy numer czasopisma poświęcony jest innej tematyce i prowadzony przez innego redaktora tematycznego. Zagadnienia wybrane jako temat przewodni numeru stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania humanistyki. Dyscypliną wiodącą dla czasopisma jest literaturoznawstwo, jednak realizując numery monograficzne sięgamy po konteksty językoznawcze, kulturoznawcze, historii, historii sztuki, religii czy socjologii. Prezentujemy zatem badania interkulturowe i interdyscyplinarne, reprezentujące różnorodne metodologie i różnorodne perspektywy badawcze. Łamy czasopisma otwarte są na naukowy dialog i polemikę. Publikujemy recenzowane artykuły i eseje naukowe oraz artykuły recenzyjne (które także kierowane są do recenzji). Czasopismo współtworzone jest przez międzynarodowy zespół ekspertów (Radę Naukową), międzynarodowe grono autorów (zwykle ponad połowa autorów afiliowana jest w ośrodkach zagranicznych) oraz międzynarodowe grono recenzentów (w tym gronie dominują eksperci zagraniczni).

redaktor naczelna: dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. UAM

kontakt: studiaslawistyczne@gmail.com

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/index


Przestrzenie Teorii

Czasopismo teoretycznoliterackie

„Przestrzenie Teorii” są czasopismem ogólnopolskim wykraczającym jednak poza obszar Polski (zwłaszcza poprzez umiędzynarodowienie Redakcji, dział przekładów oraz recepcję zagraniczną pisma). Są czasopismem literaturoznawczym o charakterze transdyscyplinarnym, podejmują problemy badawcze związane z literaturą, estetyką, naukami o sztuce, zwłaszcza wizualnymi, performatywnymi, teatrem i filmem. Charakter pisma kształtuje koncepcja literaturoznawstwa dramatycznego. Celem pisma jest refleksja nad literaturą i sztuką, rozwijanie i formułowanie oryginalnych ujęć i propozycji teoretycznych, analitycznych i interpretacyjnych, które wyznaczają nowe obszary badawcze lub przeformułowują dawne w duchu humanistyki rozwijanej w dialogu, polemice, wymianie myśli. Publikujemy prace zarówno znanych, dojrzałych badaczy, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, jak i artykuły naukowców młodszego pokolenia. „Przestrzenie Teorii” ukazują się dwa razy do roku.

redaktor naczelna: prof. dr hab. Anna Krajewska

kontakt: akraj@amu.edu.pl 

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/index


Slavia Occidentalis - Seria Linguistica

Czasopismo poświęcone językoznawstwu zachodniosłowiańskiemu

Czasopismo publikuje artykuły w językach kongresowych oraz we wszystkich językach słowiańskich. Dotyczą one głównie gramatyki historycznej i historii języka polskiego, różnych zagadnień pozostałych języków zachodniosłowiańskich – dolnołużyckiego i górnołużyckiego, połabskiego, kaszubskiego, czeskiego i słowackiego, onomastyki polskiej i zachodniosłowiańskiej, zagadnień ogólnosłowiańskich. Poszczególne roczniki czasopisma są dostępne w Internecie. „Slavia Occidentalis. Linguistica” jest czasopismem recenzowanym i działa zgodnie z zasadą Open Access.

redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz

kontakt: lewtad@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/so


Slavia Occidentalis - Seria Litteraria

Czasopismo poświęcone literaturoznawstwu zachodniosłowiańskiemu

redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogusław Bakuła

kontakt: bakula@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/so/index


Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Czasopismo podejmujące problemy badawcze w zakresie szeroko pojętej filologii klasycznej

“Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” są czasopismem ogólnopolskim, powstałym w 1973 r. o ambicjach wyjścia poza obszar Polski, co zapewniamy dzięki umiędzynarodowieniu Redakcji oraz Rady Naukowej, publikowaniu artykułów w językach obcych oraz recepcji zagranicznej czasopisma dokonywanej przez streszczenia obcojęzyczne i regularną wymianę prowadzoną przez Bibliotekę i Instytut Filologii Klasycznej. Czasopismo podejmuje problemy badawcze związane z literaturą antyczną Grecji i Rzymu, historią starożytną, recepcją antyku w różnych epokach oraz oryginalną literaturą łacińsko-polską i łacińską okresu średniowiecza, renesansu i baroku, a więc w zakresie szeroko pojętej filologii klasycznej. Celem pisma jest refleksja naukowo-badawcza nad antykiem w wielu aspektach i perspektywach badawczych. Prezentujemy również na swych łamach nowoczesne propozycje przekładowe wybranych tekstów łacińskich i greckich opatrzone komentarzami naukowymi.

redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

kontakt: symbolae@amu.edu.pl

strona internetowa: www.pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl