Projekty i granty

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGOADAM.PL - Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Więcej o projekcie tutaj.

Nr projektu: PJP_PJP_2020_1_00005

Wnioskodawca: dr Wojciech Hofmański

Projekt finansowany przez Paryską Fundację Dauphine Gdy nauka jest kobietą. Czynniki determinujące kariery naukowe kobiet w Polsce i na Ukrainie

Kierowniczka projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

Projekt odnosi się do priorytetowych zadań programu Katedra Kobiet i Nauki: Przyczyny niższej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych i karierach naukowych (program zainicjowany przez Paryską Fundację Dauphine).

Celem projektu jest zbadanie czynników, które decydują o niskim odsetku awansu zawodowego kobiet w naukach ścisłych. Badania będą prowadzone na dwóch uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) (Polska) i Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina). Badania obejmą kariery kobiet z dziedziny matematyki, informatyki i fizyki. Badanie obejmie kilka elementów: stereotypy dotyczące płci, różne formy „szklanego sufitu”, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz związek między karierą naukową kobiet a świadomością naukowców dotyczącą płciowych determinantów awansu zawodowego. Te czynniki są już w dużej mierze dobrze zbadane. Najmniej zbadanym czynnikiem jest subtelna, mało dostrzegana „przemoc symboliczna”. W tym projekcie również zwrócimy uwagę na to zjawisko.

Porównywaną grupą będą naukowcy z tych samych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. Analiza porównawcza określi, czy ścieżka kariery kobiet w naukach ścisłych jest podobna, czy inna w zależności od różnych czynników kulturowych, politycznych i pro-feministycznych.

Okres realizacji: październik 2020–marzec 2022

Finansowanie: Paryska Fundacja Dauphine


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 15Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: dr Dominika Gapska

Nr projektu: 2018/29/N/HS2/00340

Kwota finansowania: 67 192 PLN

Prezentowany projekt ma za zadanie ukazać wizerunki i funkcje świętych kobiet w serbskim imaginarium narodowym i duchowym, z uwzględnieniem tła historyczno-kulturowego oraz społecznego państwa i Kościoła. W projekcie zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania: Czy stare, średniowieczne kulty świętych kobiet ożywają we współczesnej, postsekularnej Serbii? Jeśli tak, to w jakich kontekstach i jaką funkcję ma ten proces? Czy święte kobiety są patronkami narodowych i kościelnych organizacji we współczesnej Serbii, które opierają się na specyficznych tradycjach narodowych i normach religijnych, legitymizujących serbską tożsamość? Czy świętość kobiet ma wpływ na głoszone idee kulturowego i duchowego odrodzenia Serbii? Czy używa się jej w celu konfrontacji z heterodoksją (jak bywało to, między innymi, w czasach dominacji imperium osmańskiego)? Czy Cerkiew wykorzystuje wzorce chrześcijańskiej etyki i moralności, których strzegą święte kobiety, jako przeciwstawienie współczesnemu, zlaicyzowanemu sposobowi myślenia o rodzinie i roli kobiet w społeczeństwie i Kościele? Realizacja projektu jest niezwykle istotna dla badań slawistycznych i europejskich studiów kulturowych. Pozwoli bowiem wypełnić lukę w istniejących obecnie studiach oraz umożliwi weryfikację dotychczasowych poglądów marginalizujących oddziaływanie świętych kobiet na polityczne, społeczne i duchowe formowanie serbskiego narodu. W efekcie przyczyni się do skorygowania pewnych stereotypowych wyobrażeń o kulturze serbskiej, nadając im zupełnie nową perspektywę.

Aktualności związane z poszczególnymi etapami realizacji projektu można śledzić na stronie: www.kobieta-panstwo-kosciol.edu.pl


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki OPUS 21Leksykon wyrazów orientalnych w języku starogreckim

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Rafał Rosół

Nr projektu: 2020/39/B/HS2/00934

Kwota finansowania: 388 875 PLN

Głównym celem jest stworzenie internetowego leksykonu (w języku angielskim), który będzie zawierać zapożyczenia i glosy pochodzące z języków semickich, irańskich, indyjskich, anatolijskich, egipskiego i innych języków orientalnych. Badany materiał obejmował będzie dwa tysiąclecia historii języka greckiego, tzn. od okresu mykeńskiego aż do VI w. n.e. Na bazie wersji elektronicznej powstanie później także leksykon w formie książkowej.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii jako podstawa do badania mikrohistorii literackich wspólnot antyhomofobicznych

Kierowniczka projektu: dr Adrianna Kovacheva

Nr projektu:

Kwota finansowania: 11 715 PLN

Projekt zakłada wyjście poza granice historii literatury monolingwalnej. Traktowanie bułgarskiej i polskiej korespondencji Macha w sposób komplementarny, sieciowy, stwarza możliwość myślenia o mikrohistorii kontaktów literackich w kategoriach transnarodowych i transkulturowych. Przesunięcie kategorii narodowości na dalszy plan sprawia, że ujawniają się nowi aktorzy (w rozumieniu Bruno Latoura), kształtujący i modyfikujący życie literackie i życie określonej wspólnoty intelektualnej. Te wszystkie czynniki, w skali mikrohistorii zupełnie nieprzystawalne do motywacji politycznych i ideologicznych, warunkują nieco odmienną narrację historycznoliteracką. Próba zrozumienia transnarodowej mikrohistorii wspólnoty intelektualnej jest eksperymentem badawczym, który być może doprowadzi do nowego sposobu pojmowania władzy i przymusu, któremu poddani byli twórcy w czasach PRL-u i BRL-u.


Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, konkurs "Doskonała Nauka"Ludzie zbuntowani. Protesty w Europie XXI wieku - tradycje, cele, sposoby samoorganizacji

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Nr projektu: DNK/SP/462992/2020

Kwota finansowania: 63 000 PLN

Zadaniem konferencji „Ludzie zbuntowani. Protesty w Europie XXI wieku – tradycje, cele, sposoby samoorganizacji” jest podjęcie refleksji nad falą protestów, która przetacza się przez świat od dwóch dekad. Niektóre wystąpienia (mamy nadzieję, że większość) będą służyły poszerzaniu demokracji liberalnej, niektóre (mamy nadzieję, że mniej liczne) wynikają z załamywania się porządku demokratycznego. Powyższa lista, wskazująca na nieustanny przyrost wystąpień, skłania do patrzenia na historię XXI-wiecznej Europy z perspektywy społecznego gniewu i kwestii jego skuteczności. W związku z tym postanowiliśmy zadać trzy generalne pytania: z czego protesty wynikają?; jak są zorganizowane?; do czego dążą?.
Konferencja będzie transmitowana online.
Więcej informacji i streaming na stronie: http://www.ludziezbuntowani.pl/


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki OPUS 17Między zawłaszczeniem a obcością. Recepcja twórczości Gustave'a Flauberta w Polsce

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Śniedziewski

Nr projektu: 2019/33/B/HS2/00186

Kwota finansowania: 208 152 PLN

Gustaw Flaubert – obok takich twórców jak Marcel Proust czy James Joyce – uznawany jest za wielkiego reformatora powieści oraz pisarza, który z jednej strony nawiązuje polemiczny dialog z tradycją romantyczną, z drugiej zaś – wyznacza główne kierunki rozwoju nowoczesności. W zakresie estetyki literackiej to właśnie jemu przypisuje się koncepcje związane z radykalną reformą narracji (zakwestionowanie narracji w stylu Balzaka, czyli narracji auktorialnej), literaturą wyzwoloną z biograficznych uwarunkowań, a jednocześnie tak wiele zawdzięczającą szczegółowym studiom z zakresu psychologii, historii bądź geografii.

Flaubert jako twórca i teoretyk powieści wyraźnie zaciążył też nad tradycją polską. Już w drugiej połowie XIX stulecia toczyły się dyskusje, niejednokrotnie bardzo ostre, na temat jego znaczenia oraz rangi jego twórczości. Szybko też zaczęły się pojawiać pierwsze przekłady jego najważniejszych utworów (Pani BovarySalammbo) oraz oryginalne dzieła pisarzy polskich, które w oczywisty sposób wzorowane były na powieściach Flauberta – np. Na skałach Calvados Antoniego Sygietyńskiego czy Cham Elizy Orzeszkowej.

Celem projektu jest prześledzenie recepcji twórczości Flauberta w literaturze polskiej, począwszy od połowy XIX wieku (czyli od pierwszych wypowiedzi na temat autora francuskiego) po czasy najnowsze. Tylko tak szeroko zakrojony plan badań pozwala w pełni odpowiedzieć na pytanie o polską recepcję Flauberta i, szerzej, pozwoli wypracować metodę badawczą umożliwiającą analizę sposobów funkcjonowania autora obcego (w tym przypadku: francuskiego) w tkance kultury docelowej (w tym przypadku: polskiej). Zdefiniowany w ten sposób proces przyswajania obcego twórcy odpowiada postulatom sformułowanym przez André Lefevere’a w szkicu Why Waste Our Time on Rewrites? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm oraz Martę Skwarę w artykule Wyobraźnia badacza – od serii przekładowej do serii recepcyjnej. W konsekwencji polska recepcja Flauberta jest w projekcie rozpatrywana na trzech zasadniczych poziomach: 1) obecność dzieł Flauberta oraz jego biografii w wypowiedziach krytycznoliterackich, eseistycznych; 2) przekłady utworów pisarza francuskiego na język polski; 3) nawiązania polskich autorów do tekstów Flauberta, inspiracje.

Tak sprofilowany plan badań umożliwia szczegółową rekonstrukcję procesu recepcyjnego, a jednocześnie pozwala odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących rozwoju powieści polskiej. Okazuje się bowiem, że reakcja autorów polskich na twórczość Flauberta wcale nie była jednorodna – krytycznoliterackie wypowiedzi oraz eseje pozwalają twierdzić, że była ona rozpięta między opozycyjnymi biegunami fascynacji oraz odrzucenia. Równie interesująco kształtuje się historia tłumaczeń Flauberta, pozwalająca śledzić dzieje przekładu od ujęcia czysto językowego (przekład rozumiany wyłącznie jako działalność językowa) do ujęcia kulturowego (przekład jako czynnik wpływający na kształt i kierunki rozwoju kultury docelowej). Projekt umożliwia w konsekwencji wypracowanie – na konkretnym przykładzie – ogólniejszego sposobu badania obecności obcego autora w kulturze docelowej, co pozwala mówić o szerokich możliwościach jego aplikacji oraz aktualizacji do analizy innych, podobnych fenomenów.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 17„Pamatuj, Otče, na své české deti”

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: „Pamatuj, Otče, na své české deti” (Pamiętaj, Ojcze, o swoich czeskich dzieciach) – Jan Paweł II a czeski Kościół Katolicki

Kierowniczka projektu: mgr Joanna Brodniewicz

Nr projektu: 2019/33/N/HS1/00546

Kwota finansowania: 68 010 PLN

Przedmiotem badań w projekcie są relacje Jana Pawła II z przedstawicielami czechosłowackiego Kościoła katolickiego do roku 1992. W kręgu zainteresowań pozostają również kontakty Karola Wojtyły z czechosłowackim Kościołem jeszcze przed pontyfikatem oraz późniejsze, po czechosłowackim „aksamitnym rozwodzie”, z Kościołem czeskim.

Głównym celem projektu jest zbadanie na podstawie źródeł archiwalnych, relacji świadków i opinii ekspertów, czy wybór Karola Wojtyły na papieża i jego późniejsza działalność miały wpływ na sytuację religijną, społeczną i polityczną Czechosłowacji (do roku 1992) i Czech (po roku 1992), a także czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, kształtowała się i kształtuje pamięć o Janie Pawle II.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum NAUKI OPUS 22Performatywna strefa Kolonii Godności

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: Performatywna strefa "Kolonii Godności", niemieckiej enklawy w Chile, w kontekście historycznym i politycznym

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski

Nr projektu: 2021/43/B/HS2/00360

Kwota finansowania: 325 511 PLN

Projekt ma na celu zbadanie i zinterpretowanie performatywnej strefy tzw. Kolonii Godności („Colonia Dignidad”), pseudochrześcijańskiej sekty założonej przez niemieckich ekspatriantów w Chile w 1961 roku, w której przez dziesięciolecia bezkarnie popełniano rozmaite zbrodnie i notorycznie łamano prawa człowieka. W ramach projektu podjęta zostanie próba udowodnienia roboczej hipotezy, że umiejętne kultywowanie przez „Kolonię” własnego (zmitologizowanego) wizerunku jako pracowitej i pobożnej społeczności, nastawionej na działania dobroczynne, stanowiło ważny czynnik umożliwiający jej działalność przez tak długi okres czasu.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 7Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów NT

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

Nr projektu: SONATA BIS 2017/26/E/HS2/00083

Kwota finansowania: 2 742 494 PLN

Główni wykonawcy: dr Olga Ziółkowska, dr Ewa Nowak-Pasterska, dr Kinga Zalejarz

Specjaliści: dr Marcin Loch (filolog klasyczny), mgr Andrzej Jędrzejczak (teolog)

Doktoranci: mgr Aleksandra Deskur, mgr Wojciech Stelmach, mgr Izabela Kotlarska

Celem naukowym projektu jest wielopłaszczyznowa multimedialna analiza staropolskich apokryfów Nowego Testamentu. Ma to doprowadzić do pogłębienia badań nad polskim dyskursem religijnym oraz duchowością i kulturą dawną. Staropolskie apokryfy to teksty fundamentalne dla dziejów polszczyzny religijnej, a także ważne dla literatury i języka całej Słowiańszczyzny.

Badania te ma ułatwić internetowa baza danych zawierająca dziewięć staropolskich apokryfów w nowo sporządzonych transliteracjach i transkrypcjach (łącznie ponad 2000 kart rękopisów i starodruków) wraz z narzędziem do ich wszechstronnego przeszukiwania i analizy. Baza zawiera m.in. źródła łacińskie, konteksty słowiańskie, wykorzystane wątki, a także anotację gramatyczną i leksykalną.

www.apocrypha.amu.edu.pl


Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki UNIWERSALIA 2.2Poezja późnogrecka (wydanie, przekład, komentarz)

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Krystyna Bartol

Nr projektu: 22H 20 0082 88

Kwota finansowania: 516 636 PLN

Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, dr Cezary Dobak

Celem projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki jest opracowanie komentowanego wydania (około 1000 wersów) tekstów pogańskich greckich utworów poetyckich (z wyłączeniem epiki i epigramów z antologii Palatyńskiej) pochodzących z okresu I - VI w. n.e. W planowanej książce znajdą się utwory (między innymi) Mesomedesa, Babriosa, Balbilli, Pamprepiosa, Dioskorosa z Aphrodito, a także dokonania poetyckie anonimowych twórców, zachowane na papirusach (także nowo odkrytych), i reprezentatywny materiał epigraficzny. Wydane teksty zostaną zaprezentowane na szerokim tle historycznym i kulturowym, niezwykle istotnych dla zrozumienia różnorodności  greckiej produkcji literackiej okresu cesarstwa. W komentarzu omówione zostaną aspekty literackie wydanych utworów.
Planowany tom (razem z opublikowanymi już przez Krystynę Bartol i Jerzego Danielewicza książkami poświęconymi greckiej liryce okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego) przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat greckiej poezji. Może być także wykorzystany w dydaktyce akademickiej.

Częścią projektu jest także przygotowanie i opublikowanie w światowych czasopismach z dziedziny studiów nad antykiem artykułów w językach kongresowych. Planowane jest także zorganizowanie międzynarodowego seminarium z udziałem światowych specjalistów z dziedziny.


Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki DZIEDZICTWO NARODOWEPolemika (krytyczno)literacka w Polsce

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: Polemika (krytyczno)literacka w Polsce - między studium przypadku a historią literatury. Edycje krytyczne.

Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Agata Stankowska

Nr projektu: NPRH 11H 16 0131 84

Kwota finansowania: 1 009 213 PLN

Redakcja naukowa serii Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”: dr Sylwia Panek

Ideą projektu jest zebranie i krytyczne opracowanie korpusu tekstów źródłowych mających fundamentalne znaczenie dla badań nad historią polemiki (krytyczno)literackiej w Polsce. Przedstawimy je w formie 33 monograficznych tomów, poświęconych sporom, jakie określały najważniejsze kwestie estetyczne i światopoglądowe różnych epok: od oświecenia, w którym rozpoczyna się zjawisko krytycznoliterackiej polemiki w Polsce, aż po współczesność, z najnowszymi sporami związanymi z Holokaustem, traktowanym jako krańcowy punkt dojścia  ideałów nowoczesności.
Autorzy książek w ich części pierwszej rekonstruować będą w postaci gruntownych naukowych studiów spór krytycznoliteracki, umieszczając go na tle zjawisk literackich – epoki/ stylu/ gatunku, społeczno-politycznych i filozoficznych. Część drugą tomów wypełni krytyczna reedycja tekstów źródłowych  (opatrzonych edytorskimi i naukowymi komentarzami), dotąd rozproszonych w różnych numerach czasopism i albo niepublikowanych od czasów ich pierwszego druku w periodykach, dziś często niemal niedostępnych,  albo przedrukowywanych w edycjach pism zbiorowych poszczególnych autorów-krytyków literackich. Funkcjonujących zatem współcześnie w powszechnym odbiorze w kontekście niesprzyjającym uwidocznieniu ich pierwotnego i zasadniczego znaczenia polemicznego, które domaga się lektury tych tekstów w ramach intertekstualnego odniesienia wobec innych artykułów, budujących krytycznoliteracką i – szerzej –  artystyczną lub kulturową dysputę. Chcemy ten pierwotny, komunikacyjny i źródłowy dla kulturowych przemian kontekst odtworzyć i na nowo opisać, przedstawiając czytelnikowi przygotowywanych publikacji także jako czytelnicze i badawcze zadanie.

Zespół tworzy 29 badaczek i badaczy z wielu ośrodków akademickich w Polsce: dr Mateusz Antoniuk (UJ), dr hab. Aleksandra Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie), dr Krzysztof Fiołek (UJ), dr Maciej Gorczyński (UWr) Dr Lucyna Marzec (UAM), dr Marcin Jauksz (UAM), dr hab. Marcin Jaworski (UAM), dr hab. Maciej Junkiert (UAM), dr Sylwia Karolak (UAM), dr hab. Agnieszka Kluba (IBL PAN), dr hab. Urszula Kowalczuk (UW), dr hab. Dorota Kozicka  (UJ), dr Bartłomiej Krupa (IBL PAN), dr hab. Agnieszka Kwiatkowska (UAM), dr hab. Paweł Mackiewicz (UWr), dr Lucyna Marzec (UAM), dr hab. Rafał Moczkodan (UMK), dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn (UAM), prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW), dr Sylwia Panek (UAM), prof. dr hab. Jolanta Pasterska (URz), prof. dr hab. Dariusz Pawelec (UŚ), dr hab. Wiesław Ratajczak (UAM), prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM), dr hab. Marek Stanisz (URz), prof. dr hab. Agata Stankowska (UAM, kierownik projektu), dr hab. Marek Wedemann (UAM), dr hab. Agata Zawiszewska (USz).

www.polemiki.amu.edu.pl


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "KURS NA MOOC"Polski dla wszystkich! Otwarte kursy wsparciem dla osób uczących się języka polskiego jako obcego

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: dr Olga Bambrowicz

Nr konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18

Celem projektu realizowanego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka polskiego jako obcego (pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową), a także wzrost kompetencji z zakresu komunikacji i przedsiębiorczości u cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i udostępnienie profesjonalnych, e-learningowych, masowych, otwartych kursów edukacyjnych MOOC z zakresu języka polskiego jako obcego (specjalistycznego i/lub ogólnego na poziomie B1).

Tematy kursów:

  • B1 z elementami przedsiębiorczości
  • TSL: Transport, spedycja i logistyka
  • Handel i usługi

Działania proj. przyczynią się do szeroko rozumianej integracji, a więc także trwałego związania uczestników projektu z Polską, co należy uznać za pozytywną odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy.

Projekt wpisuje się w realizację trzeciej misji uczelni.
Projekt realizuje cele POWER, w tym przede wszystkim cel szczegółowy dotyczący podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Okres realizacji projektu to 1/10/2019-30/09/2021.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).

olga95-mooc.home.amu.edu.pl


Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-RozwójProfesjonalizm - personalizacja - praktyka.

Pełen tytuł projektu: Profesjonalizm - personalizacja - praktyka. Program kształcenia studentów specjalności nauczycielskiej na kierunku filologia polska UAM

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-KN05/18

Kwota finansowania: 1 199 973,20 PLN

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów specjalności nauczycielskiej kształconych na kierunku filologia polska, na studiach I i II stopnia

www.jerzykan-dydaktyka.home.amu.edu.pl/projekt.htm


Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: dr hab. Błażej Osowski

Nr projektu: 0060/NPRH7/H11/86/2018

Celem projektu jest zebranie materiału leksykalnego z terenu Wielkopolski środkowej (pow. gnieźnieński) i wschodniej (pow. koniński), a następnie opracowanie słowników, ponieważ dotychczasowy stan opracowania leksyki wielkopolskiej jest niezadawalający. Pozyskany materiał dotyczy tradycyjnych zajęć gospodarza i gospodyni. Ze względu na zmieniającą się na wsi sytuację językową nie można mówić o występowaniu na jej terenie jedynie gwary, dlatego badanie obejmuje również polszczyznę ogólną, potoczną, regionalną i specjalistyczną. Chodzi bowiem o ukazanie sytuacji językowej w całości, bez zniekształceń powstałych w wyniku zawężenia oglądu jedynie do słownictwa dyferencyjnego.


Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGOUczymy polskiego na Ukrainie

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: dr Izabela Wieczorek

Nr projektu: PJP/PJP/2020/1/00008

Kwota finansowania: 100 000 PLN

Współpraca: dr Olga Bambrowicz

W oparciu o kompleksową diagnozę potrzeb grupy docelowej Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dnieprze rozpoczęło realizację projektu „Uczymy polskiego na Ukrainie!”. Jego celem jest przygotowanie 30 osób mieszkających na Ukrainie do pracy w charakterze mediatora i ambasadora polskiej kultury.

W ramach działania przewidziano m.in. 166 godzin szkolenia z zakresu metod nauczania języka i kultury, spotkania i wykłady diagnostyczne oraz organizację Dni Kultury Polskiej w Dnieprze. Działania dydaktyczne prowadzone będą online (z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania zdalnego oraz z uwzględnieniem różnych doświadczeń edukacyjnych odbiorców), w oparciu o innowacyjny, autorski program nauczania.

Tak zaplanowane działanie pomoże osiągnąć cel główny, którym jest promocja języka, kultury i historii Polski na Ukrainie.  Wnioskodawca zakłada, że niemal wszyscy uczestnicy projektu ukończą kurs i tym samym podniosą/zdobędą kompetencje pozwalające na promowanie języka, kultury i historii w środowisku lokalnym (a także poza nim). Tym samym realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu prestiżu języka polskiego na Ukrainie, co trwale wpłynie na wizerunek Polski w świecie. Oddziaływanie projektu będzie szerokie: przyszli specjaliści – lektorzy, nauczyciele i ambasadorzy kultury polskiej zainteresowani pogłębianiem wiedzy o historii i języku polskim, będą w sposób metodyczny przygotowywani do pracy na Ukrainie, dzięki temu będą mieli trwały i długofalowy wpływ na wzrost popularności języka polskiego na Ukrainie.

www.olga95-up.home.amu.edu.pl

Program finansowany w ramach programu Visegrad Grants (International Visegrad Fund)Your name is your history – Personal names as common cultural heritage of the V4 region

Grant Wyszehradzki pt. „Your name is your history – Personal names as common cultural heritage of the V4 region”, który będzie realizowany w okresie od 01/10/2022 do 31/03/2024. Wnioskodawcą jest Eötvös Loránd University (ELTE) z Budapesztu, zaś partnerami w projekcie są naukowcy z Polski (Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna Walkowiak, Karolina Galewska), a także z Czech (Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej) i Słowacji (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze). Jego polskim koordynatorem jest Justyna Walkowiak z Wydziału Neofilologii UAM. Strona programu grantowego: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/, strona projektu: https://nyelvtort.elte.hu/your-name-is-your-history?m=7699

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGOWspółczesna kultura polska we frazeologii

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart

Nr projektu: PJP/PJP/2020/1/00015

Kwota finansowania: 60 665 PLN

W pracach projektowych z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM biorą udział:
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. UAM
dr Piotr Fliciński (do 23 kwietnia 2021 roku)
dr Jan Zgrzywa
mgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska

oraz z Uniwersytetu Komeńskiego:
dr Zuzana Obertová
dr Magdalena Zakrzewska-Verdugo

Podczas planowanych działań badacze UAM przeprowadzili dla studentów bratysławskiej slawistyki serię wykładów oraz warsztatów na temat polskiej frazeologii i frazeografii, których rezultatem jest słownik frazeologiczny dla uczących się języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami, opracowany we współpracy z wykładowczyniami Uniwersytetu Komeńskiego oraz uczestnikami zajęć (publikacja ukaże się we wrześniu 2021 roku). Cykl zajęć prowadzonych zdalnie przyniósł ponadto efekty w postaci materiałów multimedialnych – te zostały udostępnione na stronie WWW: www.coolfraz.amu.edu.pl.