Wsparcie studentów

Studenci WFPiK mogą korzystać ze świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga), a także uzyskać zakwaterowanie w jednym z Domów Studenckich. Ponadto otrzymać mogą stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Osobną, niezmiernie ważną kategorią jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób z różnego rodzaju trudnościami w procesie studiowania. W każdej sytuacji studenci mogą zwrócić się do wydziałowego psychologa lub odpowiednich jednostek uczelnianych.

Rozwój osobisty i zawodowy studentów UAM wspiera Biuro Karier, organizując szkolenia i webinary, pomagając w przygotowaniu do procesu rekrutacii, ucząc planowania kariery i wyznaczania celów i dając wskazówki, gdzie szukać praktyk, stażu i pracy.

 • Pomoc materialna

  Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę. Aby uzyskać więcej informacji należy kliknąć przycisk poniżej:
  Świadczenia pomocy socjalnej
 • Domy studenckie

  Złożenie wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie oznacza gwarancji zapewnienia przydziału miejsca w Domu Studenckim. Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z informacjami poniżej:
  Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  Informacje o stypendium Rektora

WydziałowaPomoc psychologiczna

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej (również w czasie sesji i przerwy międzysemestralnej). Psycholog, Borys Szumański, będzie pozostawał do Państwa dyspozycji w środy między godziną 10:30 a 13:00 oraz w czwartki między godziną 9:00 a 14:00.

Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby borykające się z problemami:

 • z nauką,
 • z relacjami rodzinnymi i społecznymi,
 • z nastrojem i emocjami,
 • ze stanami depresyjnymi i lękowymi,
 • z zaburzeniami snu i odżywiania,
 • wynikającymi z sytuacji związanej z pandemią COVID-19,
 • innymi, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.

Na spotkanie (bezpośrednie lub zdalne) należy umawiać się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: (borys.szumanski@amu.edu.pl).

Uwaga! 4 maja dyżur nie odbędzie się, zachęcamy do kontaktu mailowego.


W sytuacji nagłej lub specyficznej mogą Państwo korzystać także z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Centrum zapewnia wsparcie psychologiczne i prawnicze całodobowo, 7 dni w tygodniu pod numerem 061 835 48 65 lub 061 835 48 66.

Ponadto Centrum oferuje możliwość doraźnej rozmowy w postaci telefonu zaufania, pod numerem: 61 192 88 lub 61 835 49 04, codziennie między godziną 19:00 a 7:00.

Osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać z tzw. „cichej linii”, pod numerem 516 183 943 - pomoc jest tu udzielana również w postaci SMS-owej.


Uczelniana pomoc psychologicznaPoradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
 • trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
 • trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,
 • trudności związane z wyznaczaniem sobie celów oraz radzeniu sobie w sytuacjach nowych.

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Na konsultację można umówić się telefonicznie pod numerem 61 829 24 94, zgodnie z godzinami dyżuru:

 • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30
 • środy w godz. 10:30 – 14:30

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.

Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie Poradni.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
Dom Studencki „Hanka”
Al. Niepodległości 26, pok. 13, 14 i 16
61-714 Poznań
e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl


Uczelniana pomoc psychologicznaPsychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:

 • efektywne uczenie się i studiowanie,
 • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
 • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
 • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
 • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • budowanie motywacji do studiowania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:
Mgr Szymon Hejmanowski, e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl, tel. 532 563 651
ul. Grunwaldzka 6 Pok. 113
60-780 Poznań

Dyżury, na których mogą się Państwo umówić na spotkanie telefonicznie lub osobiście:

poniedziałki w godz. 14:00 - 15:00

czwartki w godz. 14:00 - 15:00

dr Julita Wojciechowska, e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl
konsultacje za pośrednictwem MS Teams

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.


Uniwersytetbez dyskryminacji

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu podejmowane są systemowe działania, których celem jest prowadzenie polityki równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Działania te mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania spójności naszego środowiska akademickiego poprzez kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

https://bezdyskryminacji.amu.edu.pl/

POLITYKA RÓWNOŚCIOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Procedura postępowania w przypadku prośby studenta o korektę imienia (odmiany nazwiska) w Teams i adresie e-mail


Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

 • Studenci z niepełnosprawnościami

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jeden z pierwszych w Polsce realizuje strategię Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami.
  Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Studenci z ASD

  Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
  Dowiedz się więcej
 • Informator

  Więcej informacji o formach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na UAM można znaleźć w informatorze.
  Pobierz informator
 • Transport dla osób z niepełnosprawnościami

  Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z transportu realizowanego przez UAM.
  Szczegóły tutaj

Pełnomocniczka Dziekana WFPiK ds. wsparcia studentów

dr hab.

Karolina Ruta-Korytowska