Zasady programu

Program Erasmus+ na lata 2021–2027

Program Socrates-Erasmus powołany w 1987 roku służył tworzeniu europejskiej wspólnoty edukacyjnej, koordynacji współpracy między uczelniami Unii Europejskiej, opracowywaniu ujednoliconych programów kształcenia, organizowaniu intensywnych kursów językowych i nade wszystko promowaniu kreatywnych, samodzielnych studentów i doktorantów.

Erasmus+ to kolejna, przewidziana na lata 2021- 2027, formuła programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego, wspierająca mobilność studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, służąca podnoszeniu jakości kształcenia.

Uczestnictwo w sieci programowej zapewnia Karta Uczelni Erasmusa – certyfikat umożliwiający pozyskiwanie funduszy na realizację umów i zawiązywanie nowych porozumień.

W ramach programu Erasmus+ student ma do dyspozycji 12 miesięcy mobilnościowych, czyli kapitał wyjazdowy, realizowany na każdym etapie studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia, praktyka zawodowa) oraz liczby wyjazdów (jednokrotny wyjazd, wielokrotne, krótsze wyjazdy).

Do korzystania z praktyk są uprawnieni recent graduates, czyli absolwenci, którzy zakończą pobyt stażowy przed upływem 12 miesięcy od daty ukończenia studiów. Absolwent może wykorzystać 12 miesięcy kapitału wyjazdowego, aplikując o staż w swoim macierzystym Wydziale na ostatnim roku studiów. Wyjazd wlicza się wówczas do kapitału przypisanego określonemu cyklowi studiów.

Niewykorzystane w danym cyklu studiów miesiące mobilnościowe nie są przenoszone na kolejny etap studiów.

Istotą propozycji stypendialnej Erasmus+ jest nieprzedłużanie toku studiów w macierzystej uczelni o czas wyjazdu oraz zachowanie stypendiów studenckich i doktoranckich przyznanych przez UAM.

Student wyjeżdżający na stypendium zawiera z Uniwersytetem umowę, określającą warunki studiowania i rozliczania stypendium, formułuje tzw. Learning Agreement, czyli uzgodniony program zajęć, które zaliczy na uczelni partnerskiej. Program ten zatwierdzony przez dziekana ds. studenckich powinien informować, ile punktów ECTS student/doktorant otrzyma za zaliczone zajęcia.

Przedmioty objęte formułą Learning Agreement powinny być spójne z programem studiów przyjętym przez Wydział. O zmianach w uzgodnionym programie należy każdorazowo powiadamiać uczelnię macierzystą.

Przy konstruowaniu Learning Agreement nie należy sugerować się nazwami przedmiotów oferowanych przez uczelnię partnerską, a porównywać zakładane efekty kształcenia, pozyskane kompetencje.

Stypendium przydzielone z Europejskiego Biura Erasmusa nie pokrywa całkowitych kosztów pobytu za granicą, regułą programu jest bowiem dofinansowywanie, a nie finansowanie kosztów studiów.

W ramach programu Erasmus+ na lata 2021–2027 możliwe są wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe na studia i praktyki.

Długoterminowa mobilność fizyczna w celu studiowania lub w celu odbycia praktyk trwa od 2 do 12 miesięcy;

Krótkoterminowa mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) trwa od 5 do 30 dni;

Krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk trwa od 5 do 30 dni.

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wynosi 70 EUR dziennie do 14 dni działania i 50 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

Uczestnik mobilności wyjeżdżając na studia lub praktyki otrzyma następujące finansowanie:

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według stawek miesięcznych:

  • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 670 Euro, praktyki: 820 Euro;
  • GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, – studia: 600 Euro, praktyki: 750 Euro.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

  • W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

  • Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;
  • Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby ze środowisk uboższych, które w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywały stypendium socjalne.

Wsparcie włączenia – wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego.

Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Wydziałowa koordynatorka programu Erasmus+

dr

Justyna Wciórka

pokój 53, godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 9:00-14:00