Data publikacji w serwisie:

Wizyta delegacji z Bułgarii

15 września 2022 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w ramach projektu Innovative education in humanitarian and social science through digital transformation and modernization of educational programmes (BG05M2OP001-2.016-0019) gościli prof. dr hab. Weselina Wyłkanowa, prof. dr hab. Efrem Efremow i dr hab. Swetłana Stankowa z Uniwersytetu Sofijskiego oraz prof. dr hab. Iliana Kolewa z Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie.

Celem wizyty było dzielenie się dobrymi praktykami akademickimi w dziedzinie tworzenia nowych programów nauczania uwzględniających możliwości distant learning i technologii informacyjnych ICT. W tym celu dr Adriana Kovacheva przedstawiła ofertę dydaktyczną Wydziału przygotowaną w ramach Uniwersytetu Europejskiego Epicur oraz nowe techniki nauczania opracowane w formule tandem teaching. Następnie mgr Denis Halagiera, który reprezentował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, przedstawił sposób realizacji oraz wyniki projektów naukowych Journalistic Role Performance (https://www.journalisticperformance.org/) oraz THREATPIE Project (http://threatpie.eu/the-project/).

Prof. Krystyna Pieniążek-Marković, prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej WFPiK, przyjęła gości na spotkanie podsumowujące, podczas którego zostały przedyskutowane dalsze kroki realizacji projektu Innovative education in humanitarian and social science z uwzględnieniem mobilności studenckiej między UAM i Uniwersytetem w Sofii. Ponadto prof. Krystyna Pieniążek-Marković i prof. Weselina Wyłkanowa, dziekan Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Sofijskiego, nakreśliły nowe ścieżki współpracy międzywydziałowej.

Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać!