Data publikacji w serwisie:

Konkurs Zoom na Maius 2024

W imieniu wydziałowego zespołu ds. promocji i współpracy z otoczeniem mamy zaszczyt ogłosić konkurs Zoom na Maius 2024, którego celem jest ukazanie niezwykłej przestrzeni Collegium Maius. Zapraszamy Studentki i Studentów, Doktorantki i Doktorantów, Pracowniczki i Pracowników naszego Wydziału do stworzenia zdjęcia lub krótkiego (do 60 sekund) filmu prezentującego budynek WFPiK.

Bez względu na możliwości techniczne telefonu, aparatu fotograficznego czy kamery, nakierujmy swoje obiektywy na humor i kreatywność. Ustawmy zoom zarówno na wydarzenia odbywające się w budynku, jak i codzienne sytuacje, elementy architektoniczne, przestrzeń. Wartością dodatkową będą tytuły, które autorzy mogą nadawać swoim zdjęciom. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii (zdjęcie/film).

Nagrodą główną jest dysk zewnętrzny SSD 1 TB. Zwycięzcę w każdej kategorii wyłoni jury złożone z Grona Dziekańskiego, specjalistki ds. promocji WFPiK mgr Mai Maćkowiak-Kruczek oraz przedstawiciela Rady Samorządu Studentów WFPiK.

Termin nadsyłania prac: 16 czerwca 2024, godz. 23:59. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas Rady Dziekańskiej 26 czerwca 2024.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie prac za pomocą formularza: https://forms.office.com/e/QaeQtGQsj1

Uwaga! Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy (zdjęcia, filmu) pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości, w tym na portalach i serwisach internetowych.
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych i w mediach społecznościowych WFPiK oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie www.wfpik.amu.edu.pl, na profilu www.facebook.com/wfpik, na profilu www.facebook.com/Fredry10Poznan oraz na profilu www.instagram.com/fredry_10.  Podpis pod Pracą Konkursową uwzględni dane Uczestnika: imię i nazwisko, status (student/doktorant/pracownik), rok i kierunek studiów (w przypadku studentów), instytut/zakład (w przypadku doktorantów i pracowników).