Prosty język w instytucjach publicznych

Bardzo praktyczne studia, które na dużym zbiorze autentycznych tekstów urzędowych uczą prostego, zrozumiałego i poprawnego języka!
I. Dla kogo są te studia?

Są to studia dla ludzi pracujących w sferze komunikowania publicznego, uczestniczących jako nadawcy bądź odbiorcy w obiegu oficjalnych komunikatów. Zapraszamy wszystkich z dyplomem licencjata lub magistra, którzy z racji obowiązków służbowych redagują i wysyłają do różnych grup odbiorców (obywateli, petentów, interesariuszy, klientów, czytelników) oficjalne teksty, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. W pierwszej kolejności kierujemy naszą propozycję do pracowników różnego typu urzędów i instytucji: urzędów centralnych, wojewódzkich i miejskich, urzędów powiatowych i gminnych, urzędów skarbowych, organów kontrolnych itp.

II. Czego i jak uczymy na tych studiach?

W sposób praktyczny uczymy prostego i poprawnego języka w komunikacji oficjalnej. Z jednej strony koncentrujemy się na tym, by studenci umieli samodzielnie tworzyć własne teksty proste i zrozumiałe, z drugiej zaś na tym, by umieli weryfikować i dostosowywać do reguł prostoty cudze teksty. Podstawą materiałową nauki są różnego typu pisma urzędowe, które pochodzą z wielu instytucji i firm z terenu całej Polski. Korzystamy z przykładów znajdujących się w Bazie Tekstów Urzędowych, którą stworzyliśmy we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Dysponujemy obszernymi źródłami zgromadzonymi przez naszą kadrę naukową, w tym między innymi pochodzącymi z takich instytucji, jak niektóre departamenty Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli, jednostki należące do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, wybrane urzędy marszałkowskie i inne. Dzięki bardzo dużym zasobom tekstów do analiz nasze studia mają typowo praktyczny wymiar: spośród 180 godzin zajęć tylko 6 stanowią wykłady, a pozostałe 174 godziny to ćwiczenia i warsztaty. Podczas zajęć omawiamy materiały pochodzące z organizacji, w których pracują nasi studenci.

III. Kim będzie absolwent naszych studiów w swoim środowisku?

Ekspertem pomagającym usuwać przeszkody komunikacyjne, podnoszącym jakość wymiany informacji między członkami wspólnoty, usprawniającym funkcjonowanie środowiska i zwiększającym prestiż urzędu. Kimś, kto zdobędzie wiedzę o prostym i zgodnym ze współczesną normą języku oraz umiejętność polegającą z jednej strony na konstruowaniu tekstów własnych respektujących reguły prostej polszczyzny, z drugiej zaś na weryfikowaniu cudzych tekstów pod kątem zastosowanych w nich reguł. Innymi słowy, nasz absolwent będzie miał wszelkie dane do tego, aby w swoim środowisku, urzędzie, w swojej instytucji czy firmie zostać liderem prostego, zrozumiałego i poprawnego języka. Oprócz tego stanie się również rzecznikiem osób mających problemy z czytaniem i rozumieniem komunikatów. Pozna wymogi Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami. Opanuje europejskie standardy tworzenia tekstu łatwego do czytania i rozumienia (ETR) i nauczy się wykrywać zjawiska obniżające stopień dostępności pism oficjalnych.

IV. Tryb i organizacja studiów, dodatkowe informacje

Studia są niestacjonarne, dwusemestralne. Rozpoczynają się w drugiej połowie października, a kończą w połowie czerwca następnego roku (szczegółowe daty podajemy tuż po zakończeniu rekrutacji, a więc zaraz po 15 października danego roku). Wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej (za pośrednictwem platformy MS TEAMS). Szczegółowy plan przesyłamy po zakończeniu rekrutacji.

W związku z koniecznością prowadzenia zajęć zdalnych studenci powinni mieć dostęp do stabilnego łącza internetowego, komputera z systemem Windows, IOS lub porównywalnym.

V. Zasady rekrutacji na studia, wymagane dokumenty

Na studia przyjmujemy osoby z dyplomem licencjata lub magistra. Kandydaci składają następujące dokumenty:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (w przypadku złożenia kserokopii konieczne jest okazanie – po rozpoczęciu studiów – oryginału dyplomu w sekretariacie, aby potwierdzić zgodność kopii z oryginałem),

b) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (tu do pobrania),

c) życiorys.

Wymagane dokumenty należy przesłać do 15 października danego roku na adres:
mgr Barbara Walkowiak
sekretariat studiów podyplomowych
„Prosty język w instytucjach publicznych”
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
61-702 Poznań
ul. A. Fredry 10
pokój 57

Można też przesłać skany tych dokumentów na adres: 1barbara@amu.edu.pl

Po rozpoczęciu studiów należy do końca października danego roku dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (p. 57) oryginały dokumentów. Osoby, które nie dostarczą w terminie oryginałów dokumentów, zostaną skreślone z listy studiujących.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 20 osób, ale nie więcej niż 30. Uczelnia zastrzega sobie możliwość ustalania liczebności grupy w tym zakresie lub nawet odstąpienia od podanej zasady. Informację o przyjęciu na studia sekretariat przekazuje mejlowo.

VI. Forma zakończenia studiów, egzamin, świadectwo

Na zakończenie studiów słuchacze muszą się wykazać wiedzą, a przede wszystkim praktycznymi umiejętnościami. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Prosty język w instytucjach publicznych”. Dokument przysługuje wyłącznie osobom, które uczestniczyły w zajęciach, uzyskały pozytywne oceny z poszczególnych przedmiotów i zdały przewidziany programem egzamin.

VII. Koszt studiów, zasady płatności

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 2 800 zł. Szczegółowe informacje w tej sprawie podajemy osobom, które złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowane.

VIII. Plan studiów

Szczegółowy plan studiów podajemy po zakończeniu rekrutacji.

IX. Kadra

Wszystkie zajęcia na studiach prowadzi czterech samodzielnych pracowników naukowych z Instytutu Filologii Polskiej:

 • prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek ‒ kierownik studiów podyplomowych
 • dr hab. Karolina Ruta-Korytowska
 • prof. UAM dr hab. Przemysław Wiatrowski
 • prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak
X. Nasze doświadczenie, czyli dla kogo prowadziliśmy już podobnego typu zajęcia

Studia podyplomowe „Prosty język w instytucjach publicznych” przygotowaliśmy na podstawie wieloletnich doświadczeń. Część naszej kadry szkolenia, seminaria, wykłady i warsztaty dotyczące komunikacji oficjalnej, w tym szczególnie prostego i poprawnego języka, prowadziła już w latach 90. ubiegłego wieku. Pracowaliśmy między innymi dla takich urzędów, instytucji, firm, przedsiębiorstw, spółek, stowarzyszeń i klubów, jak:

 • Rządowe Centrum Legislacji,
 • Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu,
 • Departament Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • kadra kierownicza Najwyższej Izby Kontroli,
 • Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,
 • Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli,
 • Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu,
 • Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie,
 • Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku,
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej,
 • Wielkopolskie Kuratorium Oświaty,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
 • Urzędy należące do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 • Urząd Gminy w Skokach,
 • Związek Gmin Krajny w Złotowie,
 • Urząd Miejski Gminy Łobżenica,
 • Urząd Gminy w Złotowie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
 • Wielkopolski Instytut Jakości,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
 • Santander Consumer Bank,
 • Wielkopolski Klub Kapitału,
 • Akademicki Związek Sportowy,
 • MWC sp. z o.o.,
 • MAG sp. z o.o.

Kierownik

prof. UAM dr hab.

Jarosław Liberek

Sekretariat

mgr

Barbara Walkowiak