Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowe „Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów” są skierowane do absolwentów szkół wyższych pracujących zawodowo jako tłumacze, weryfikatorzy, postedytorzy tłumaczenia maszynowego, szczególnie z językiem polskim jako językiem docelowym. Słuchaczom oferujemy bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie wiedzy o współczesnej polszczyźnie i o jej normie językowej oraz w zakresie umiejętności wskazywania i właściwego klasyfikowania błędów językowych pojawiających się w tekstach polskich (także – tekstach będących rezultatem tłumaczenia). Ten wysoki poziom merytoryczny w zakresie języka polskiego ma skutkować przygotowaniem słuchaczy do roli tłumacza osiągającego bardzo dobre jakościowo rezultaty w swojej pracy, a także ma na celu przygotowanie do ról weryfikatora cudzych (i własnych) tłumaczeń oraz postedytora specjalizującego się w analizie i poprawie tłumaczeń maszynowych, automatycznych, półautomatycznych. Studia te są dla każdego, kto pracując z tekstami, w tym polskimi, dostrzega potencjalną drogę polszczyzny do uzyskania w przyszłości statusu języka „ekonomicznego” tj. mającego oprócz wartości autotelicznej, także i wartość ekonomiczną. Zatem są to studia dla każdego, kto w pracy swój sukces zawodowy (i komercyjny) opiera na kompetencjach językowych i ma potrzebę podniesienia ich w zakresie języka polskiego. Stąd też zapraszamy w pierwszej kolejności właśnie profesjonalnych tłumaczy, przedstawicieli weryfikatorów tłumaczeń oraz tłumaczy specjalizujących się w postedycji. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wykładowców akademickich oraz praktykujących tłumaczy studenci zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie współczesnego języka polskiego, jego normy, rodzajów błędów językowych oraz metod oznaczania i klasyfikowania ich w tekstach polskich. Absolwenci studiów mają szansę znacząco podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności w ramach własnej praktyki zawodowej. Program studiów podyplomowych jest także skonsultowany z przedstawicielami profesjonalnej firmy tłumaczeniowej (zrzeszającej praktykujących tłumaczy) – czyli z tzw. interesariuszami zewnętrznymi Uczelni. Te konsultacje dają gwarancję dostosowania założeń programu kształcenia do oczekiwań i postulowanych potrzeb w tym zakresie środowiska zawodowych tłumaczy.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej współpracuje w prowadzeniu Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów z jednym z największych biur tłumaczeń - Logostradą.pl

Logotyp Biura Tłumaczeń Logostrada

DLA KOGO: o przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się co najmniej dyplomem licencjata – tłumacze, weryfikatorzy i postedytorzy pracujący w szeroko rozumianej branży translatologicznej.

MIEJSCE ZAJĘĆ: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Collegium Maius, ul. Fredy 10.

CZAS TRWANIA: 2 semestry

POCZĄTEK ZAJĘĆ: połowa października 2024

TRYB ZAJĘĆ: zjazdy weekendowe (sesje sobotnio-niedzielne), 11-12 razy w roku akademickim; w roku dydaktycznym 2024/2025 zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz przedstawiciele firmy Logostrada.pl (biuro tłumaczeń).

KOSZT STUDIÓW: 4000 zł za dwa semestry

ZASADY REKRUTACJI: złożenie dokumentów w internetowym systemie rekrutacji UAM – wymagane złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia), życiorysu (CV) i podania o przyjęcie na studia; rekrutacja będzie prowadzona do wypełnienia limitu miejsc.

TERMIN REKRUTACJI: od 14 czerwca 2024 do 16 września 2024.

PROGRAM: program studiów wypełniają pogrupowane w trzy moduły (MODUŁ A: Teoretyczne podstawy z zakresu poprawności językowej, MODUŁ B: Poprawnościowy warsztat tłumacza – leksykografia, leksykologia, stylistyka, MODUŁ C:  Praca z tekstem (redakcja, edycja, korekta)) ćwiczenia, wykłady i warsztaty poświęcone analizom obejmującym wiedzę o współczesnym języku polskim, jego normie, rodzajach błędów językowych oraz metodach ich oznaczania i klasyfikowania w tekstach polskich. Studia Podyplomowe kończą się wraz z uzyskaniem przez słuchaczy zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, a tym samym zdobyciem pełnej liczby punktów ETCS przewidzianych w programie, oraz napisaniem pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez prowadzącego seminarium dyplomowe.

Kierownik

prof. UAM dr hab.

Michał Szczyszek

Sekretariat

mgr

Barbara Walkowiak