Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGOUczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy

Logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik projektu: dr Olga Bambrowicz

Nr projektu: BJP/PJP/2022/1/00034

Partner: Uniwersytet Alfreda Nobla w Dnieprze

Współpraca: prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, dr Izabela Wieczorek, dr Wojciech Hofmański

Okres realizacji: Od 2023-01-01 do 2023-12-30

Działania projektowe są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego wśród osób z Ukrainy oraz braki kadrowe na rynku pracy (głównie wśród nauczycieli/nauczycieli wspomagających nauczanie języka polskiego jako obcego).

Celem projektu jest przygotowanie 30 osób pochodzących z Ukrainy do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego/nauczyciela wspomagającego, a także umożliwienie w przyszłości osobom pochodzenia innego niż polskie i władających językiem polskim na poziomie co najmniej B1 nieograniczonego dostępu do kursu MOOC podnoszącego kompetencje w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Cel projektowy został osiągnięty poprzez zaprojektowanie, przetestowanie i udostępnienie kursu zdalnego pt. „Uczymy polskiego!" w formule MOOC (masowy, otwarty kurs internetowy). Kurs powstał w oparciu o innowacyjny, autorski program i materiały  znajduje się na platformie Navoica i jest ogólnodostępny.

Osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt (30 osób z Ukrainy) otrzymały w ramach projektu dodatkowe wsparcie w formie 30 godzin zajęć na żywo online (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje).

Działania projektowe były kontynuacją podjętej przez UAM i UAN w 2020 roku współpracy w ramach projektu „Uczymy polskiego na Ukrainie!" (kierownikiem którego była dr Izabela Wieczorek).