Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki UNIWERSALIA 2.2Poezja późnogrecka (wydanie, przekład, komentarz)

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Krystyna Bartol

Nr projektu: 22H 20 0082 88

Kwota finansowania: 516 636 PLN

Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, dr Cezary Dobak

Celem projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki jest opracowanie komentowanego wydania (około 1000 wersów) tekstów pogańskich greckich utworów poetyckich (z wyłączeniem epiki i epigramów z antologii Palatyńskiej) pochodzących z okresu I - VI w. n.e. W planowanej książce znajdą się utwory (między innymi) Mesomedesa, Babriosa, Balbilli, Pamprepiosa, Dioskorosa z Aphrodito, a także dokonania poetyckie anonimowych twórców, zachowane na papirusach (także nowo odkrytych), i reprezentatywny materiał epigraficzny. Wydane teksty zostaną zaprezentowane na szerokim tle historycznym i kulturowym, niezwykle istotnych dla zrozumienia różnorodności  greckiej produkcji literackiej okresu cesarstwa. W komentarzu omówione zostaną aspekty literackie wydanych utworów.
Planowany tom (razem z opublikowanymi już przez Krystynę Bartol i Jerzego Danielewicza książkami poświęconymi greckiej liryce okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego) przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat greckiej poezji. Może być także wykorzystany w dydaktyce akademickiej.

Częścią projektu jest także przygotowanie i opublikowanie w światowych czasopismach z dziedziny studiów nad antykiem artykułów w językach kongresowych. Planowane jest także zorganizowanie międzynarodowego seminarium z udziałem światowych specjalistów z dziedziny.