Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki DZIEDZICTWO NARODOWEPolemika (krytyczno)literacka w Polsce- między studium przypadku a historią literatury. Edycje kryty

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Agata Stankowska

Nr projektu: NPRH 11H 16 0131 84

Kwota finansowania: 1 009 213 PLN

Redakcja naukowa serii Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”: dr Sylwia Panek

Ideą projektu jest zebranie i krytyczne opracowanie korpusu tekstów źródłowych mających fundamentalne znaczenie dla badań nad historią polemiki (krytyczno)literackiej w Polsce. Przedstawimy je w formie 33 monograficznych tomów, poświęconych sporom, jakie określały najważniejsze kwestie estetyczne i światopoglądowe różnych epok: od oświecenia, w którym rozpoczyna się zjawisko krytycznoliterackiej polemiki w Polsce, aż po współczesność, z najnowszymi sporami związanymi z Holokaustem, traktowanym jako krańcowy punkt dojścia  ideałów nowoczesności.
Autorzy książek w ich części pierwszej rekonstruować będą w postaci gruntownych naukowych studiów spór krytycznoliteracki, umieszczając go na tle zjawisk literackich – epoki/ stylu/ gatunku, społeczno-politycznych i filozoficznych. Część drugą tomów wypełni krytyczna reedycja tekstów źródłowych  (opatrzonych edytorskimi i naukowymi komentarzami), dotąd rozproszonych w różnych numerach czasopism i albo niepublikowanych od czasów ich pierwszego druku w periodykach, dziś często niemal niedostępnych,  albo przedrukowywanych w edycjach pism zbiorowych poszczególnych autorów-krytyków literackich. Funkcjonujących zatem współcześnie w powszechnym odbiorze w kontekście niesprzyjającym uwidocznieniu ich pierwotnego i zasadniczego znaczenia polemicznego, które domaga się lektury tych tekstów w ramach intertekstualnego odniesienia wobec innych artykułów, budujących krytycznoliteracką i – szerzej –  artystyczną lub kulturową dysputę. Chcemy ten pierwotny, komunikacyjny i źródłowy dla kulturowych przemian kontekst odtworzyć i na nowo opisać, przedstawiając czytelnikowi przygotowywanych publikacji także jako czytelnicze i badawcze zadanie.

Zespół tworzy 29 badaczek i badaczy z wielu ośrodków akademickich w Polsce: dr Mateusz Antoniuk (UJ), dr hab. Aleksandra Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie), dr Krzysztof Fiołek (UJ), dr Maciej Gorczyński (UWr) Dr Lucyna Marzec (UAM), dr Marcin Jauksz (UAM), dr hab. Marcin Jaworski (UAM), dr hab. Maciej Junkiert (UAM), dr Sylwia Karolak (UAM), dr hab. Agnieszka Kluba (IBL PAN), dr hab. Urszula Kowalczuk (UW), dr hab. Dorota Kozicka  (UJ), dr Bartłomiej Krupa (IBL PAN), dr hab. Agnieszka Kwiatkowska (UAM), dr hab. Paweł Mackiewicz (UWr), dr Lucyna Marzec (UAM), dr hab. Rafał Moczkodan (UMK), dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn (UAM), prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW), dr Sylwia Panek (UAM), prof. dr hab. Jolanta Pasterska (URz), prof. dr hab. Dariusz Pawelec (UŚ), dr hab. Wiesław Ratajczak (UAM), prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM), dr hab. Marek Stanisz (URz), prof. dr hab. Agata Stankowska (UAM, kierownik projektu), dr hab. Marek Wedemann (UAM), dr hab. Agata Zawiszewska (USz).

www.polemiki.amu.edu.pl