Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2021

red. Dorota Rojszczak-Robińska, Aleksandra Deskur, Wojciech Stelmach

W ostatnich latach w mediewistyce filologicznej szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się relacje dawnych tekstów religijnych do źródeł. Zagadnieniu temu poświęcona była konferencja Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy. Tom, który oddajemy do Państwa rąk, stanowi jej pokłosie. Zawiera teksty poświęcone różnorodnym aspektom badań nad źródłami, prezentujące różne perspektywy (m. in. językoznawczą, literaturoznawczą, źródłoznawczą, teologiczną). Tę różnorodność można uznać za realizację postulatów naukowych Profesor Marii Adamczyk, która wskazywała, że apokryfy wymagają badań interdyscyplinarnych, wielokierunkowych.