Juwenalia historycznojęzykowe 3, red. Aleksandra Deskur, Wojciech Stelmach, Zofia Bryłka

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

Juwenalia historycznojęzykowe 3 to kolejny z serii tomów pokonferencyjnych gromadzących teksty młodych językoznawców. Choć konferencja ma charakter historycznojęzykowy, artykuły dotyczą badań zarówno diachronicznych, jak i synchronicznych. Autorzy poruszają problemy gramatyczne (np. składniowe i słowotwórcze) i zewnątrzjęzykowe, nie stronią także od analiz stylistycznych. Rozległość podejmowanych tematów odpowiada rozległości zainteresowań naukowych patrona ubiegłorocznej konferencji – profesora Zenona Klemensiewicza.